Szkoła Podstawowa w Galewicach
Historia NauczycieleOsiągnięcia Programy Projekty SponsorzyKontakt

 

Aktualności
r. sz. 2011/12
r. sz. 2012/13
r. sz. 2013/14

Dokumenty
Statut
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2013/14

Dla uczniów
Plan lekcji
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Prace uczniów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

 

Zarządzenie nr 2/2014/15 dyrektora szkoły

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej  w  Galewicach z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Na podstawie art.22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

zarządza się, co  następuje:

§ 1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Galewicach.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)     szkole -  należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Galewicach

2)     uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – zapisanego w księdze uczniów  Szkoły Podstawowej w Galewicach

3)     rodzicu ucznia – należy także przez to rozumieć opiekuna prawnego;

4)     podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręczniki danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego;

5)     organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Galewice

§ 3

1.     Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2.     Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3.     Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej.

4.     Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu (dniach)  i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem – bibliotekarzem biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.

5.     Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników.

6.     Pierwsze części podręczników  są wypożyczane uczniom w okresie tygodnia, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z nauczycielem – wychowawcą podczas zajęć edukacyjnych. 

7.     O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników decyduje nauczyciel.

8.     Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

9.     Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik

- zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach;

- pod kontrolą nauczyciela dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia np. pracy domowej;

- przez cały okres używania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki. 

10. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

§ 4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej  w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów, zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły.

§ 5

1.     Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2.     Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w ust.1, wykonuje nauczyciel wychowawca ucznia oraz nauczyciel – bibliotekarz biblioteki szkolnej.

3.     W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.

§ 6

1.     Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.

2.     W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela – bibliotekarza biblioteki szkolnej.

§ 8

1.     Zarządzanie stosuje się do:

1)     uczniów klas I szkoły podstawowej – w roku szkolnym 2014/2015;

2)     uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej  – w roku szkolnym 2015/2016;

3)     uczniów klas I – V szkoły podstawowej  – w roku szkolnym 2016/2017.

2.     Począwszy od roku szkolnego 2017/2018  zarządzenie stosuje się do wszystkich uczniów szkoły

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Urząd Gminy Galewice