Szkoła Podstawowa w Galewicach

 

 

 Historia Nauczyciele Osiągnięcia Projekty i programy Ksiega Gości Sponsorzy Kontakt

 

Aktualności
r. sz. 2011/12

Dokumenty
Statut
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2012/13
Pomoc psych. - ped.

Dla uczniów
Plan lekcji
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Prace uczniów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

 

                 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w Galewicach

 

Rozdział I

INFORMACJE O SZKOLE.

§ 1

 

1.  Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Galewicach.

2.  Siedzibą szkoły jest budynek we wsi Galewice, ul. M. Konopnickiej 22

           98-405 Galewice.

3.   Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową o strukturze 

     organizacyjnej klas I-VI. Absolwenci szkoły kontynuują naukę

     w Gimnazjum w Galewicach.

4.  Szkoła prowadzi bibliotekę, opiekę świetlicową

     i dożywianie  uczniów.

    

5.  Szkoła nie prowadzi oddziału przedszkolnego.

                                                            

                                                                       § 2

 

1.  Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy w Galewicach.

2.  Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.

 

                                                                       § 3

 

1. Nazwa szkoły jest używana w pełnym jej brzmieniu.

 

2. Szkoła używa następujących pieczęci: pieczęć okrągła duża i mała z godłem

     Polski w środku i napisem w otoku „Szkoła Podstawowa w Galewicach”,

     pieczęć podłużna „Szkoła Podstawowa w Galewicach, 98-405 Galewice,

     ul. M. Konopnickiej 22, Regon 000268056”, NIP: 9970132020.

                   

                                                    Rozdział II

 CELE I ZADANIA SZKOŁY

                                                                     § 4

1.      Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy, program profilaktyczny, szkolny zestaw programów nauczania.

2.   Szkoła zapewnia:

1) W zakresie dydaktyki:

    

     a.  naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania ze

                      zrozumieniem,

      b.  poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie

                 umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie

           kształcenia, dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego

                 opanowania przekazywanych treści,

      c.  rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności

          (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

      d.  rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

      e.  przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący

         do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

      f.  poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

      g.  poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie

             kultury europejskiej. 

    2) W zakresie nabywania umiejętności:

        a. planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią

            coraz większej odpowiedzialności,

        b. skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego

            punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne

            posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych

            wystąpień,

        c. efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi

            międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji,

            skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,

        d. rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

        e. poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł

            oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,

        f. odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych

            doświadczeń i nawyków,

        g. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

        h. przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów

            i problemów społecznych.   

 3) W zakresie wychowania:

         a. stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze

             intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym,

             estetycznym i duchowym,

         b. przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów

             i hierarchizacji wartości,

         c. kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych

             i rozumienia ich poglądów,

         d. przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we

             współczesnym świecie,

         e. przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania

             z dorobku kultury narodowej oraz europejskiej, ze szczególnym

             uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert

             medialnych,

        f.   kształtowanie postaw patriotycznych,

        g.  promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego  poprzez      

             

           systematyczną pracę wychowawczą,

       h. przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich

           rodzicom, które dotknięte są problemami związanymi z ubóstwem materialnym,    

           a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym  niedostosowaniem   

           społecznym oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy.

    4) W zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa:

          a. kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych

              kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi,

          b. wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych

              i pozaszkolnych,

          c. uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku

              rodzinnym, w szkole i wobec obcych,

          d. budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań

              rodziny,

          e. wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego

              i społecznego,

          f. wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich,  radzenia

                sobie z trudną sytuacją,

          g. stwarzanie możliwości do doskonalenia się.

          h. eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych   

               oraz związanych z tym problemów,

       5) W zakresie opieki

           a.  stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla

                uczniów i pracowników szkoły,

           b. udzielanie jak największej pomocy materialnej i opiekuńczej dzieciom

                będącym w trudnej sytuacji,

           c. utrzymywanie stałej współpracy z domem rodzinnym uczniów,

                          i  instytucjami wspierającymi ucznia,

           d . eliminowanie wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport,

                gimnastykę korekcyjną.

            6)  Szkoła zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym                      

                 społecznie:

           a.  realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia    

               specjalnego,

                 b.  odpowiednie warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

                 c.  realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu

                      profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych

                      i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form                          

                      i metod  pracy dydaktycznej i wychowawczej,

           d.  integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

                                                  

 

                                                                § 5

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

      b) dodatkowe zajęcia edukacyjne,

c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów

          mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dziecka.

2. Sposoby realizacji celów i zadań szkoły są określone przez:

a) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników (odrębny

    dokument)

      b) szkolny program wychowawczy (odrębny dokument)

c) szkolny program profilaktyki (odrębny dokument),

      d) zadania zespołów nauczycielskich.

      e) realizację ścieżkach edukacyjnych

      f) prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć korekcyjno- 

          kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

      g) prowadzenie lekcji religii lub etyki.

 

  1. Ustalenie i dopuszczenie szkolnego zestawu podręczników odbywa się każdego roku w terminie do dnia 15 czerwca, a zestawu programów nauczania do końca sierpnia.

      Podaje się je do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły i tablicy

      ogłoszeń.

     

  1. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu nauczania, ma prawo  

            również modyfikować dostępne programy. Programy nauczania i podręczniki     

            powinny być wybierane co najmniej na cały etap edukacyjny tak, by w pełni  

            umożliwiały realizację podstawy programowej i były dostosowane do potrzeb

            i możliwości intelektualnych uczniów.

      

  1. Nauczyciele wybrane programy i podręczniki przedstawiają radzie pedagogicznej do zaopiniowania.

 

  1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo- zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

                                                      

                                                             § 6

 

                                     Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

    1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie.

 

     2. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole uczniom

         i pracownikom.

 

     3. Obiekty szkolne są stale kontrolowane, remontowane i modernizowane.

 

4. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku

    szkolnym harmonogramem.

 

     5. Szkoła zapewnia:

     a) nadzór pedagogiczny na wszystkich odbywających się w szkole zajęciach,

     b) rozpoznawanie problemów,

     c) doskonalenie pracowników szkoły w zakresie ochrony uczniów przed

          

         przejawami patologii społecznych, uzależnień i przemocy,

       d) opiekę podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę oraz

            w trakcie wycieczek lokalnych, którą sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia,

     e) zapoznanie pracowników (szkolenia wstępne i okresowe) i uczniów

         z zasadami  bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcją przeciwpożarową

         oraz drogami ewakuacyjnymi,

     f) dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do zasad ergonomii,

     g) opiekę na zajęciach świetlicowych dzieciom oczekującym na autobus oraz dzieciom,

          które nie uczęszczają na lekcje religii. Opieka jest sprawowana na terenie szkoły.

          Liczebność grupy nie może przekroczyć 25 uczniów.

     h) uczniom warunki do spożycia ciepłego posiłku oraz drugiego śniadania,

     i)  uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

         równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia

         z zachowaniem zasady ich różnorodności oraz nie łączenia w kilkugodzinne

         jednostki lekcji z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których

         program tego wymaga.

      j) opiekę medyczną i stomatologiczną na podstawie zawartych ze szkołą umów.

 

6.  Bezpieczeństwo uczniom podczas drogi do i ze szkoły zapewniają rodzice, na których

       spoczywa obowiązek zaopatrzenia dzieci w odblaski.                               

 

7.  Kierownikiem wycieczek zamiejscowych może być każdy nauczyciel wyznaczony przez

     dyrektora szkoły, a opiekunem grupy osoba pełnoletnia zaakceptowana przez dyrektora.

     Na grupę 15-osobową przypada 1 opiekun, w górach na 10-osobową. Zajęcia w górach

     i nad wodą wymagają dodatkowo opieki specjalisty: przewodnika i ratownika. Kierownik

     wycieczki musi uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w wyjazdowej

     wycieczce lub imprezie turystycznej. Kierownik wycieczki wydaje polecenia, podejmuje

     decyzje i ponosi za nie pełną odpowiedzialność prawną. Wycieczki rowerowe można

     organizować dla uczniów posiadających kartę rowerową w grupach 10-osobowych

     na 1 opiekuna.

 

8.      Zabrania się wychodzenia z uczniami w teren w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych.

 

9.      W czasie przerw międzylekcyjnych, uroczystości szkolnych opiekę nad uczniami powierza się nauczycielom dyżurnym. Jednocześnie dyżuruje dwóch nauczycieli: jeden na holu dolnym , drugi na górnym holu. Dyżury nauczycielskie zatwierdza i zmienia dyrektor szkoły. Plan dyżurów udostępnia się nauczycielom, uczniom i rodzicom na tablicy ogłoszeń. Forma pełnienia dyżurów powinna być aktywna.

 

 

10.  Szkoła organizuje w miarę posiadanych środków  i potrzeb zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: gimnastykę korekcyjną, nauczanie indywidualne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne oraz w razie potrzeby zajęcia rewalidacyjne .

 

 

11.  Szkoła stosuje różnorodne formy pomocy materialnej:

 

a) zwolnienie z opłat za dożywianie

        b) zapomogi pieniężne lub rzeczowe

        c) dofinansowanie wycieczek i imprez kulturalnych

        d) inne formy-umieszczenie w rodzinie zastępczej i opieka nad tą rodziną

(w razie potrzeb)

      e) stypendium szkolne i wyprawka.

 

12.  Szkoła prowadzi ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków po wyrażeniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

 

13.  Każdy nauczyciel i pozostali pracownicy szkoły mają obowiązek otaczać szczególną

      opieką i życzliwością wszystkich uczniów, szczególnie tych, którzy przybyli z innych

      szkół, celem jak najszybszego zaadoptowania się w nowym środowisku.

  

14.  Każdy pracownik szkoły, który zauważy, że uczeń czuje się nieswojo, kaszle, jest przeziębiony, ma katar i gorączkę, jest zobowiązany do informowania wychowawcy lub dyrektora o tym fakcie, którzy po rozpoznaniu zawiadamiają telefonicznie rodziców lub prawnych opiekunów o konieczności zabrania dziecka ze szkoły.

 

 

 

 

 

                                    Rozdział III.

                           Szkolny System Oceniania

 

                                                       § 7

 

 

                           OCENIANIE ZACHOWANIA

 

 

1.      Ustala się w klasach IV – VI śródroczną i roczną ocenę zachowania w następującej skali:

  • wzorowe
  • bardzo dobre
  • dobre
  • poprawne

·         nieodpowiednie

·         naganne

     W klasach I –III oraz dla uczniów z upośledzeniem w stopniu

     umiarkowanym i znacznym ocena zachowania jest ocenę opisową.

 

2.      Ocena zachowania musi uwzględniać w szczególności :

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

2a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono

      zaburzenia lub odchylenia rozwojowe bierze się pod uwagę opinię publicznej poradni

      psychologiczno-pedagogicznej lub niepublicznej, w tym specjalistycznej.

 

3.      Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem:  

      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo

      wyższej lub nieukończeniu szkoły, jeżeli uczniowi w danej szkole drugi raz z rzędu

      ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

     

4.      Ocena zachowania śródroczna i roczna jest ustalana przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena wychowawcy jest ostateczna.

 

5.      O ocenie zachowania uczniowie, a za ich pośrednictwem  rodzice, są powiadamiani co najmniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

 

6.      W przypadku, gdy został naruszony tryb jej ustalania, dopuszcza się możliwość odwołania od oceny do dyrektora szkoły na pisemny wniosek:

·         ucznia

·         rodzica

·         samorządu uczniowskiego

   w terminie do 7 dni po zakończeniu semestru lub 7 dni przed końcem roku szkolnego.   

   Dyrektor szkoły zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli

   rady rodziców i samorządu uczniowskiego, na którym ustala się roczną (semestralną)

   ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;

   w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego rady.

   Decyzja podjęta przez komisję jest  ostateczna.

 

 

7. Ocena zachowania ma charakter punktowy.

Za punkt wyjścia przyjmuje się kredyt 150 punktów, które uczeń otrzymuje na początku każdego roku szkolnego. Jest to równoznaczne z oceną dobrą.

Od samego ucznia zależy końcowa ocena, ma możliwość jej podwyższenia lub obniżenia zgodnie z zasadą: każdy sam świadomie kieruje swoim postępowaniem zachowując jednocześnie prawo do błędu.

                 

 

 

Liczba punktów na poszczególne oceny z zachowania:

  wzorowe: 250 i więcej

bardzo dobre:200 - 249

dobre: 150 –199

poprawne: 90 -149

nieodpowiednie: 50 - 89

naganne: poniżej 50

 

 

Każdy uczeń naszej szkoły przestrzega następujących zasad:

1)      okazuje szacunek dorosłym i rówieśnikom nie tylko na terenie szkoły,

2)      właściwie zachowuje się na uroczystościach, wszelkich zajęciach i wycieczkach;

3)      otacza opieką młodszych kolegów,

4)      dba o swój wygląd zewnętrzny,

5)      ubiera się stosownie do okoliczności,

6)      nie zaśmieca otoczenia,

7)      nie używa wulgaryzmów,

8)      bezpiecznie spędza przerwy,

9)      nie kradnie,

10)nie niszczy cudzej własności,

11)jest uczciwy i prawdomówny,

      12)nie przebywa poza domem bez opieki dorosłych po godzinie 20.00,

      13)nie pije alkoholu, nie pali, nie bierze narkotyków.

 

               Nagrodą za przestrzeganie w/w zasad będzie przyznanie maksymalnie+100 punktów

   przez wychowawcę na koniec każdego semestru. Ponadto dodatkowe punkty

   uczeń otrzymuje za:

     14) udział w konkursach szkolnych:

a)      plastycznych: +10

b)      przedmiotowych: +15

      15) udział w konkursach i zawodach o zasięgu gminnym i powiatowym: +20

      16) udział w konkursach i zawodach wyższych szczebli: +50

            (liczą się punkty z najwyższego szczebla, pozostałych nie sumuje się)

      17) aktywna praca w samorządzie klasowym lub szkolnym: +20

      18) pomoc kolegom w nauce: +20

      19) pomoc nauczycielowi, przygotowywanie dekoracji, wystaw: +10

      20) udział w uroczystościach organizowanych przez szkołę o różnym

            zasięgu: +10

     

 

      Błędy, które będą kosztowały ucznia obniżenie posiadanej liczby

      punktów:

 

1)      kradzież: -50

2)      palenie papierosów(alkohol, narkotyki): -50

3)      wagary: -50

4)      lekceważący stosunek do nauki: -50

5)      udowodnione kłamstwo, fałszowanie podpisów, zwolnień: -40

6)      aroganckie zachowanie się wobec nauczyciela: -20

7)      ubliżanie, wyśmiewanie się z kolegów, zaczepki fizyczne, bójki: -20

      8) niewykonywanie poleceń nauczyciela i zobowiązań: -20

      9) systematyczne nieodrabianie prac domowych, brak zeszytów

     i podręczników: -20

10) lenistwo: -20

11) wulgarne słownictwo: -10

12) ignorowanie nauczyciela w szkole i poza nią: -10

13) niewłaściwe zachowanie się na uroczystościach szkolnych: -10

14) udział w niebezpiecznych zabawach: -10

      15) samowolne wychodzenie poza teren szkoły: -10

      16) spóźnianie się na zajęcia: -10 (3 spóźnienia)

      17) przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć: -10

      18) niewłaściwe zachowanie się podczas spożywania posiłków: -10

    19) niszczenie cudzej własności: -5

     20) przebywanie poza domem bez opieki po godz. 20.00: -5

     21) bieganie po korytarzu, zaśmiecanie otoczenia: -5

     22) nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej: -5

     23) za używanie telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych

           na zajęciach; - 10

  

  Spostrzeżenia nauczyciele umieszczają w zeszytach obserwacji. Uczeń jest informowany na bieżąco za co i ile punktów otrzymał. Rodzice i uczniowie mają wgląd do zeszytów obserwacji na każdą prośbę. Ilość punktów decyduje o ocenie końcowej.

 

 

                                                               § 8

 

                   OCENIANIE Z UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

                                    

1.Ocenianie ma na celu:

     

a)      poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć  edukacyjnych

b)      dostarczenie rodzicom ( opiekunom) i nauczycielom informacji o

      postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia

c)      wskazanie celowości uczenia się

d)     motywowanie ucznia do dalszej pracy

e)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy

f)       udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 

2. Każdy uczeń  ma prawo do :

a)      jawnej, obiektywnej oceny swoich postępów w nauce i zachowaniu,

b)      przedstawienia mu wymagań edukacyjnych

c)      znajomości sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

 

3. Wychowawca klasy jest zobowiązany na początku każdego roku szkolnego poinformować uczniów i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania,
a nauczyciele
przedmiotów o stawianych wymaganiach edukacyjnych i przedmiotowych systemach oceniania.

  

4. Na początku współpracy z klasą nauczyciel dokonuje diagnozy wstępnej

       w celu otrzymania informacji o umiejętnościach, wiadomościach

       i możliwościach ucznia celem zaplanowania swojej pracy.

 

 

5 .   W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub

       

        deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom

        edukacyjnym, nauczyciel musi dostosować wymagania  w obszarze

       stwierdzonych deficytów . Robi to na podstawie pisemnej opinii poradni

        psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej publicznej

        i niepublicznej. Opracowuje kryteria oceniania i wymagania dla tych uczniów.

        W/w uczniom szkoła zapewnia udział w zajęciach dydaktyczno-

        wyrównawczych, indywidualne spotkania z nauczycielem, pomoc

        psychologa i pedagoga oraz pomoc koleżeńską.

 

6. Nauczyciel jest zobowiązany otoczyć szczególną opieką ucznia wybitnie

     zdolnego, opracowując dla niego specjalne zestawy zagadnień i ćwiczeń

     rozwijających jego zdolności, wskazując fachową literaturę, umożliwiając

     mu  udział w działających w szkole kołach zainteresowań.

 

7. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, przeprowadza się dwa posiedzenia

     klasyfikacyjne: śródroczne i roczne. I semestr kończy się nie później niż
     31 stycznia   każdego roku.

 

8Ocenianie odbywa się systematycznie w ciągu całego semestru.

            Ocena semestralna jest efektem pracy ucznia w ciągu całego półrocza.

      Ocena roczna jest efektem pracy ucznia w ciągu całego roku. Oceny nie powinny być

      średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 

9Wystawiane oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

      Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń  otrzymuje do wglądu po

      każdej pisemnej pracy. Rodzice mają wgląd do prac na terenie szkoły na

      każdą ich prośbę.

      Wystawianej ocenie pisemnej lub ustnej towarzyszy przychylny

      komentarz zawierający wskazówki do dalszej pracy. Każdą ustaloną przez

      nauczyciela ocenę, na prośbę ucznia lub rodzica, nauczyciel musi uzasadnić.

    

10. W przypadku testu nauczyciel uzasadnia ocenę za pomocą omówienia ustalonej punktacji; w przypadku pracy pisemnej – recenzji słownej lub pisemnej; w przypadku odpowiedzi ustnej – komentarza słownego.

 

11.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki

     i  plastyki bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez

     ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 

12.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć

     wychowania fizycznego i informatyki. Decyzję w tej sprawie podejmuje

     dyrektor na podstawie opinii wydanej przez lekarza (na czas określony w tej

     opinii) i pisemnej prośby rodziców. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć

     w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje

     się „zwolniony”.

 

13.Przewiduje się następujące formy sprawdzania umiejętności i wiedzy uczniów:

       a)   wypowiedzi ustne

 

b)   prace pisemne: sprawdziany, kartkówki, testy, wypracowania, dyktanda

       c)   zadania domowe

d)     aktywność ucznia na lekcji

e)      konkursy

f)      projekty

g)     praca w grupie

h)     ćwiczenia praktyczne

i)       prezentowanie samodzielnie zdobytej wiedzy ponadprogramowej

j)       inne formy wynikające ze specyfiki przedmiotu

 

14.  Ocenianie bieżące dokonywane jest na każdej lekcji bądź w formie pisemnej

      lub ustnej i obejmuje 3 ostatnie lekcje.

 

15.  Ilość sprawdzianów, klasówek, testów, kartkówek, prac domowych przewidzianych

       w semestrze oraz zakres materiału, jakie one obejmują określają szczegółowo

       przedmiotowe systemy oceniania stanowiące odrębne dokumenty. Prace klasowe są

       zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel informuje uczniów, jaki zakres

       materiału jest objęty kontrolą. Ilość prac klasowych nie może przekraczać jednej w ciągu    

       dnia i trzech w ciągu tygodnia. Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmują

       materiał z trzech ostatnich lekcji. Ich liczby nie określa się.

 

16.  Procentowe przeliczanie punktów na ocenę w przypadku sprawdzianów opartych na

            standardach osiągnięć wygląda następująco (dotyczy każdego przedmiotu):

            

Ocena z prac pisemnych

Procent liczby punktów

Ocena celująca

91-100 oraz w całości wykonane zadanie dodatkowe lub twórcze oryginalne rozwiązanie

Ocena bardzo dobra

91-100

Ocena dobra

75-90

Ocena dostateczna

51-74

Ocena dopuszczająca

41-50

Ocena niedostateczna

0-40

 

 

17. Dla uczniów posiadających opinię poradni publicznej lub innej specjalistycznej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych stosuje się następujące procentowe przeliczenie punktów na ocenę:

      

Ocena z prac pisemnych

Procent liczby punktów

Ocena celująca

81-100 oraz w całości wykonane zadanie dodatkowe lub twórcze oryginalne rozwiązanie

Ocena bardzo dobra

81-100

Ocena dobra

66-80

Ocena dostateczna

41-65

Ocena dopuszczająca

20-40

Ocena niedostateczna

0-19

 

 

18.  Wszelkie formy pisemne sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia powinny być poprawione i oddane w przeciągu dwóch tygodni. Przechowuje się je przez okres jednego roku szkolnego.

 

19. Dopuszcza się możliwość poprawy każdej oceny semestralnej lub rocznej. Formę poprawy ustala nauczyciel w Przedmiotowym Systemie Oceniania. Bieżące oceny niedostateczne z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych uczeń może poprawiać tylko raz.

 

20.Ściąganie dyskwalifikuje ucznia i jest równoznaczne z przyznaniem mu „0”

     punktów, czyli oceną niedostateczną.

 

21.Aktywność – rozumiana jako czynny udział ucznia w lekcji – odnotowywana jest oceną
i wpływa  na ocenę semestralną.

 

22. Postępy ucznia notuje się w postaci ocen w dzienniku lekcyjnym.

 

23. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji co najwyżej dwa razy

     w semestrze. Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych.

     Jeżeli jest nieobecny na sprawdzianie, zalicza go na zasadach

     określonych w Przedmiotowych Systemach Oceniania, zwanych dalej PSO.

 

24. Wypowiedź ustna ucznia jest prezentacją jego wiedzy i umiejętności. Uczeń

      ma prawo co najmniej raz w semestrze zaprezentować swoje umiejętności

     i wiadomości w formie ustnej.

 

25.  Uczeń ma obowiązek wykonywania prac domowych. Brak pracy domowej

      jest równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej.(szczegóły

     w PSO).

 

26. Uczeń nieobecny na zajęciach przez dłuższy okres( minimum tydzień) ma

      prawo do okresu ochronnego. W tym czasie jest zobowiązany do

     uzupełnienia zaległości. Sposób zaliczenia i termin ustala z nauczycielem.

 

27. Uczeń uczestniczy w szkolnym systemie oceniania dokonując samooceny,

      która służy samorefleksji i wyrobieniu poczucia odpowiedzialności za

      osiągane wyniki. Samoocena nie oznacza wystawienia przez ucznia oceny,

      jest dodatkową informacją zwrotną płynącą od ucznia do nauczyciela przy

      wystawianiu oceny semestralnej. Samoocena dokonywana jest przez

      uczniów przynajmniej raz w semestrze.

 

  28. Ustala się następujące kryteria ocen:

Ocena celująca(6)

        Uczeń spełnia wymagania podstawowe, rozszerzające i dopełniające, ponadto posługuje się treściami ponadprogramowymi. Twórczo rozwija swoje umiejętności, wyróżnia się wnikliwością i biegłością w rozwiązywaniu problemów, proponuje

 

 

rozwiązania nietypowe i oryginalne. Rozwiązuje zadania wykraczające poza podstawę programową. Korzysta z literatury popularnonaukowej. Osiąga sukcesy w konkursach

i olimpiadach przedmiotowych lub zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

 

ocena bardzo dobra(5)

         Uczeń spełnia wymagania podstawowe, rozszerzające i dopełniające. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie trudne problemy teoretyczne i praktyczne. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania nietypowych zadań, złożonych problemów.

 

 

ocena dobra(4)

         Uczeń spełnia wymagania podstawowe i rozszerzające. Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności. Samodzielnie przeprowadza analizę zadań, wykazując znajomość materiału. Swoją wypowiedź potrafi zilustrować typowymi przykładami.
Jego rozumowanie jest jasne, logiczne i zwięzłe.

 

 

     

      ocena dostateczna(3)

        Uczeń spełnia wymagania podstawowe. Potrafi rozwiązywać typowe zadania, posługując się poprawnym, prostym językiem. Prawidłowo rozumie podstawowe pojęcia.

 

 

 

ocena dopuszczająca(2)

               Uczeń spełnia wymagania konieczne. Nie opanował podstawowych wiadomości
i umiejętności, ale braki te umożliwiają mu kontynuowanie nauki. Rozwiązuje zadania praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Korzysta z pomocy nauczyciela, rozwiązując typowe problemy.

 

      ocena niedostateczna(1)

            Uczeń nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności objętych podstawą
    programową. Braki uniemożliwiają mu kontynuowanie nauki. Nie jest w stanie

    rozwiązać zadań  o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

   

  29. Za wysokie osiągnięcia w nauce uczeń może być nagradzany w postaci:

a)      pochwały na forum klasy udzielonej przez wychowawcę

b)      pochwały na forum szkoły udzielonej przez dyrektora

c)      listu pochwalnego do rodziców

d)     dyplomu dla ucznia

e)      nagrody rzeczowej dla ucznia

f)       świadectwa z wyróżnieniem.

 

30. Wszelkie sytuacje konfliktowe, wynikające z odmiennej interpretacji

      wewnątrzszkolnego systemu oceniania rozwiązywane są na drodze

      mediacji.

 

31. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega ewaluacji, której podstawą są

      sprawozdania nauczycieli oraz wyniki ankiet przeprowadzanych wśród

      uczniów i ich rodziców, zatem zastrzega się możliwość modyfikacji

      i zmian .

 

  32. Każdy nauczyciel opracowuje Przedmiotowy System Oceniania(PSO)

        określający szczegółowo sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,

        oceny postępów oraz sposoby informowania o nich rodziców, PSO

        nie może on być sprzeczny z ogólnymi zasadami SSO.

                                                             

§ 9

 

I ETAP EDUKACYJNY

 

1.      W klasach I-III ocena śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych ma charakter opisowy. Polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym semestrze/roku i ustaleniu jednej oceny opisowej. Dotyczy to również uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy realizują indywidualny program edukacyjny opracowany na podstawie odrębnych przepisów. Ocena z religii jest wyrażona stopniem wg obowiązującej skali. Kopię oceny opisowej otrzymują rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia.

 

1a. Ocena opisowa w klasach I-III musi odzwierciedlać poziom opanowania przez ucznia

      wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie

      programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego i wskazywać potrzeby

      rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub

      rozwijaniem uzdolnień.

 

2.      Dopuszcza się stosowanie bieżących ocen wyrażonych stopniem wg skali 1-6.

 

3.      Zobowiązuje się nauczycieli do organizowania częstych spotkań z rodzicami, na których udostępnia się dokumentację, przekazuje swoje spostrzeżenia o postępach w rozwoju ich dziecka, a także ustala sposoby współdziałania. Spotkania te mogą być organizowane dla wszystkich rodziców albo indywidualnie. Informacje mogą być także przekazywane telefonicznie.

 

4.      Ucznia, u którego w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono kłopoty   

      z opanowaniem umiejętności przewidzianych programem, otacza się opieką

      ( kierowanie do poradni specjalistycznych, udział w zajęciach korekcyjno-

       kompensacyjnych, indywidualna praca z dzieckiem ). Indywidualizuje się z nim pracę na wszystkich zajęciach oraz   dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

5.      Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I –III

na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców.

      Podstawą do podjęcia decyzji jest opinia nauczyciela (nauczycieli).

     

       

5a.  Ucznia klasy I i II , którego wiedza i umiejętności wykraczają poza podstawę

       programową danej klasy rada pedagogiczna może na wniosek wychowawcy

       i po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodziców po uzyskaniu zgody

       wychowawcy promować do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.

     

6.      Wyróżniający się uczniowie klasy trzeciej, którzy opanowali w bardzo dobrym  

      stopniu wszystkie umiejętności objęte podstawą programową , otrzymali wzorową

      ocenę opisową z zachowania oraz aktywnie uczestniczyli w życiu klasy i szkoły

      otrzymują nagrodę książkową w klasyfikacji rocznej.

 

 

§ 10

 

II ETAP EDUKACYJNY

 

 

W klasach IV-VI oceny bieżące, śródroczne i roczne są wystawiane w następującej skali:

 

·    6 – celujący

·    5 – bardzo dobry

·    4 – dobry

·    3 – dostateczny

·    2 – dopuszczający

·    1 – niedostateczny.

W dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen oceny śródroczne i roczne są zapisywane w pełnym brzmieniu, bieżące są wyrażane cyfrą. W ocenach bieżących dopuszcza się możliwość stosowania „+” i „-„.

Dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym stosuje się bieżące, śródroczne i roczne oceny opisowe.

 

Klasyfikację śródroczną w szkole przeprowadza się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej nie później niż do 31 stycznia, a roczną nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć szkolnych.

 

Oceny śródroczne i roczne ustala nauczyciel prowadzący zajęcia na 7 dni przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców o ustalonych dla nich ocenach klasyfikacyjnych wyższych od niedostatecznych na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.

     Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć

     edukacyjnych oraz religii ustalają nauczyciele je prowadzący wg skali jak

     wyżej. Oceny z religii  są wliczane do średniej.

 

O przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych uczeń i jego rodzice są powiadamiani na piśmie na miesiąc przed ustalonym śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym. Fakt ten jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym.

 

Ocena śródroczna i roczna powinna być wystawiona w obecności zainteresowanego ucznia i uzasadniona.

 

6.   Uczeń, co do którego nie ma podstaw do wystawienia oceny śródrocznej lub

             rocznej z powodu nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na

             obowiązkowe zajęcia ujęte w szkolnym planie nauczania, może nie być klasyfikowany

      z jednego, kilku lub  wszystkich przedmiotów.

     

7.   Jeżeli ocena śródroczna lub roczna została ustalona niezgodnie

       z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania zawartego w PSO,

        rodzic (prawny opiekun) mają prawo wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły

       w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

       W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dyrektor powołuje

       komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia

       w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę. Sprawdzian odbywa się nie

       później niż 5 dni po zgłoszeniu zastrzeżeń, a  jego dokładną datę

       ustala się z uczniem i rodzicami.

  

W skład komisji wchodzą:

·         dyrektor szkoły

·         nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

·         dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzący takie same zajęcia.

     W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący może być

     zwolniony z udziału z pracy komisji na własną prośbę. W takiej sytuacji

     dyrektor stosuje procedury zawarte w obowiązującym rozporządzeniu.

     Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna nie może

     być niższa od wcześniej ustalonej. Jest ostateczna, z wyjątkiem

     niedostatecznej rocznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu

     poprawkowego. Całość dokumentacji załącza się do arkusza ocen.

 

8.  Uczeń kończy szkołę podstawową,  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyska ze   

      wszystkich obowiązkowych przedmiotów, oceny wyższe od niedostatecznej i przystąpi

      do sprawdzianu w klasie szóstej.

 

8a. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący
       wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej
       w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
       kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „sprawdzianem”.

       Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

    1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz
    z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów
    w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;

    2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego,
    którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

     Szczegółowe procedury dotyczące przeprowadzenia sprawdzianu i czasu trwania określają odrębne przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz procedurach i komunikatach ustalanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

 

Uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem oraz kończy   

      szkołę podstawową z wyróżnieniem , jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej

      uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i ma co

      najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Uczeń z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym kończy szkołę

      podstawową lub uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej na mocy   

      postanowienia rady pedagogicznej działającej wspólnie z rodzicami i  uwzględniającej

      specyfikę kształcenia tego ucznia.

Uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno –pedagogiczną można wydłużyć etap kształcenia o jeden rok na każdym etapie edukacyjnym. Z wnioskiem o wydłużenie cyklu edukacyjnego dla ucznia mogą wystąpić: rodzice ucznia, nauczyciele ,poradnia psychologiczno –pedagogiczna,
w tym poradnia specjalistyczna. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) muszą wyrazić
zgodę w formie pisemnej na wydłużenie swojemu dziecku cyklu edukacyjnego.

        Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady
        Pedagogicznej nie później niż do końca lutego danego roku szkolnego dla uczniów klas
       III i VI oraz do końca maja dla uczniów klas I, II, IV, V.

Uczeń, któremu wydłużono etap kształcenia w danym roku nie otrzymuje świadectwa
i nie podlega klasyfikacji rocznej lub końcowej.

 

§ 11

 

                                EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

1. Uczeń nieklasyfikowany  z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej  

    nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Odbywa się to na pisemny 

    uzasadniony wniosek  rodziców skierowany do dyrektora najpóźniej przed   

           posiedzeniem klasyfikacyjnym.

 

2.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. W takim przypadku egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje zajęć: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Zdającemu uczniowi nie ustala się oceny zachowania.

 

       3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły po uzgodnieniu z rodzicami

( prawnymi opiekunami) ucznia i nim samym, tak by odbył się najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-  wychowawczych

w przypadku klasyfikacji rocznej oraz w ciągu miesiąca od zakończenia ferii

     zimowych w przypadku klasyfikacji śródrocznej.

 

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym  

    terminie, może przystąpić w dodatkowym określonym przez dyrektora. Wyznaczony

    termin jest ostateczny.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny dotyczy obowiązkowych zajęć edukacyjnych i przeprowadza się

    go w formie pisemnej i ustnej, z tym, że z plastyki,

    muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma on formę zadań praktycznych.

 

6.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności  

     wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć.

     W czasie tego egzaminu rodzice mogą być obecni w charakterze obserwatorów.

7.   Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin

     egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu i uzyskane oceny. Do protokołu

     załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.
     Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia , w którym wpisuje się datę egzaminu
     oraz stopień.

8.  Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana z egzaminu klasyfikacyjnego roczna lub  

     semestralna ocena jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być

     zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

9.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia, w dokumentacji przebiegu nauczania, wpisuje się

zamiast oceny –„nieklasyfikowany”albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 12

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

1. W klasie IV-VI uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę

   niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może,

   na   pisemną prośbę rodziców, zdawać egzamin poprawkowy.

2.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem

     egzaminów z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego,

     z których egzamin ma formę zadań praktycznych.

3. Dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu

     poprawkowego w składzie:

      a)   dyrektor szkoły-przewodniczący

            b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-egzaminujący

            c)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia-członek.

   Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniem może być zwolniony na prośbę własną lub   

   innych  szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor powołuje inną osobę

   egzaminującą z tej lub innej szkoły.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich,

    a podaje się go do wiadomości zainteresowanych do dnia zakończenia rocznych zajęć

    dydaktycznych- wychowawczych.

5.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego komisja sporządza protokół, do którego

     załącza się skład komisji, pytania egzaminacyjne, pracę pisemną ucznia, wynik egzaminu

     i ocenę oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych lub przebiegu  ćwiczeń

     praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

6.  Uczeń, który z przyczyn losowych (choroba, pogrzeb) nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić

     do niego w terminie wyznaczonym przez dyrektora nie później niż do 30 września.

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch przedmiotów nie

    otrzymuje promocji i powtarza klasę.

8. Uwzględniając  możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna, może jeden raz

    w ciągu danego etapu promować ucznia do klasy programowo wyższej, jeżeli nie zdał

    egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem,

    że zajęcia te są realizowane w klasie programowo wyższej.

    

   

 

 

 

 

Rozdział IV

 

§ 13

 

ORGANY  SZKOŁY

 

 

1.      Organami szkoły są :

a) dyrektor szkoły

b) rada pedagogiczna

        c)  samorząd uczniowski

      d) rada rodziców.

 

2.       Szkołą kieruje dyrektor. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.

 

3.      Wykonując swoje zadania dyrektor współpracuje z pozostałymi organami szkoły.

 

 

 

 

§ 14

 

 

ZADANIA I KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY:

 

1.      Sprawuje kontrolę wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące 

      w obwodzie tej szkoły, dotyczy to również spełniania obowiązku rocznego

       przygotowania przedszkolnego;

 

2.      Decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły ;

 

3.      Decyduje o odroczeniu obowiązku szkolnego;

 

 

4.      Zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;

 

5.      Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz;

 

6.      Opracowuje koncepcję pracy szkoły;

 

 

7.      Sprawuje nadzór pedagogiczny i wypełnia wszystkie zadania z tym związane ;

 

8.      Dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów nauczania i zestaw podręczników;

 

 

9.      Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 

10.  Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniom na indywidualny tok nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna;

 

 

11.  Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie;

 

12.  Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

 

 

13.  Przygotowuje i przewodniczy posiedzeniom rady pedagogicznej oraz realizuje jej uchwały;

 

14.  Odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków rady pedagogicznej o terminie i porządku zebrań;

 

 

15.  Dokonuje analizy działalności szkoły i nie rzadziej niż  dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego;

 

16.  Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny;

 

 

17.  Wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności;

 

18.  Zatrudnia, zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii związków zawodowych ;

 

 

19.  Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom szkoły;

 

20.  Występuje o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla pracowników;

 

 

21.  Jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, majątek szkoły i prawidłowe powierzanie odpowiedzialności materialnej za poszczególne składniki majątkowe podległym sobie pracownikom;

 

22.  Jest przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego i odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w klasie szóstej;

 

23.  Współpracuje ze szkołami wyższymi w sprawie organizacji praktyk;

 

 

24.  Współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim;

 

25.  Prowadzi wstępne szkolenia bhp pracowników;

 

 

26.  Zapewnia bezpieczne warunki pracy i nauki w czasie zajęć.

 

27.  Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

28.  Dyrektor może po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze sześciu dni, o których informuje do 30.09. każdego roku szkolnego nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

§ 15

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

 

1.  Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań  

     dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

2.  W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

3.  W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby

      zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

      Osoby zaproszone nie biorą udziału w zatwierdzaniu uchwał.

 

4.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 

5.      Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promocji uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb zgodnie z zatwierdzonym planem pracy. Zebrania rady mogą być organizowane na wniosek przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo na wniosek co najmniej 1/3 jej członków.

 

 

6.      Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

7.      Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Protokół sporządza się w ciągu 7 dni od posiedzenia . Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant. Przed posiedzeniem rady pedagogicznej protokół jest udostępniany członkom  rady. Mają oni możliwość wnoszenia aneksów na następnym posiedzeniu.

 

8.      Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów

     w obecności co najmniej ½ jej członków.

 

9.  Osoby biorące udział w zebraniu rady są zobowiązane do nieujawniania

     spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste

     uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

 

10. Rada Pedagogiczna zatwierdza:

a)      statut szkoły

b)      program wychowawczy szkoły i profilaktyki uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną

c)      wyniki klasyfikacji i promocji uczniów

d)     autorskie programy

e)      wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę

f)       innowacje pedagogiczne w szkole po zasięgnięciu opinii rodziców i uczniów

g)      wnioski wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar

h)      założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego

i)        regulaminy i plany o charakterze wewnętrznym

 

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do złożenia wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły. Decyzję w tej sprawie wydaje Kurator.

 

12. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)       organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

b)       plan finansowy szkoły

c)       wnioski o przyznanie nauczycielom nagród i odznaczeń

d)      propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych

e)      kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole

f)       szkolny zestaw programów na dany rok szkolny.

 

  13. Rada  ma prawo do:

a)       występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania

b)       eliminowania z programu nauczania zbędnej wiedzy faktograficznej oraz haseł programowych o charakterze uzupełniającym i pomocniczym

c)       wprowadzania zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dotyczących realizacji treści kształcenia danego przedmiotu przez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin z tego przedmiotu, gdy jest to podyktowane na przykład okresową nieobecnością nauczyciela w szkole, przy czym ogólny tygodniowy wymiar godzin nauczania w danej klasie musi być zgodny z obowiązującym planem nauczania w cyklu okresowym.

d)      rada może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. W przypadku w/w

      organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie

      wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę  w ciągu 14 dni od otrzymania

      wniosku .

 

§ 16

 

RADA RODZICÓW

 

 

1.  W szkole działa Rada Rodziców.

 

2.  Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rad oddziałowych (po jednym przedstawicielu

     z  danego oddziału).

 

3.  Rada Rodziców uchwala swój regulamin, który  nie może on być sprzeczny ze statutem

       szkoły, i który określa szczegółowe prawa i obowiązki rady.

 

4.   Rada Rodziców może występować do pozostałych organów szkoły z wnioskami

      i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, może też gromadzić   i wydatkować

      fundusze ze składek dobrowolnych i innych źródeł dla dobra uczniów i szkoły. 

    

5.  Formy współdziałania Rady Rodziców:

a)      uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy

            i profilaktyki;

b)      spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów danego oddziału odbywają się co najmniej 3 razy w roku i co najmniej 2 spotkania dyrektora, nauczycieli i rodziców;

c)      spotkania z rodzicami powinny dostarczać informacji na temat postępów  w nauce i zachowaniu,  a także zapoznawać rodziców z przepisami prawa szkolnego, zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi klas i szkoły. Spotkania z rodzicami służą również wyrażaniu przez nich opinii na temat pracy szkoły;

d)     dyrektor może zwołać spotkanie z rodzicami w każdym czasie;

e)      Rada Rodziców może wystąpić z wnioskiem do dyrektora o zorganizowanie spotkania w dowolnym terminie. Wnioski te są dla dyrektora szkoły wiążące;

f)       rodzice mają prawo do uzyskania informacji i porad  w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, a także wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu szkołę opinii na temat pracy szkoły;

g)      Rada Rodziców ma prawo sformułować opinię o pracy nauczyciela odbywającego staż;

h)      rodzice mają prawo i obowiązek współorganizowania  imprez szkolnych i wycieczek oraz w nich  uczestniczenia ;

i)        mają obowiązek usprawiedliwienia każdej nieobecności ucznia na zajęciach w formie pisemnej. Usprawiedliwienie może być wystawione przez rodzica lub lekarza w przeciągu dwóch tygodni od zaistniałej nieobecności. Rodzice na pisemną prośbę mogą zwolnić ucznia również z pojedynczych godzin lekcyjnych. Usprawiedliwienie przedkłada rodzic wychowawcy klasy.

6.  Rada Rodziców może uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie lub

     z własnej inicjatywy z głosem doradczym. Nie uczestniczy w podejmowaniu uchwał.

    Jest zobowiązana do zachowania tajemnicy posiedzenia.

 

 

 

§ 17

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania

      samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym,  

      tajnym     i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

      Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

2.   Samorząd ma prawo:

a)      przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

b)      zapoznać się z programem nauczania, z jego celami i stawianymi wymaganiami;

c)      zapoznać się ze szkolnym programem wychowawczym, regulaminem i kryteriami ustalania ocen zachowania;

d)     stać na straży przestrzegania praw i obowiązków ucznia zawartego w statucie szkoły, regulaminie samorządu, Konwencji Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;

e)      do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

f)       do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej;

g)      wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

h)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

i)        prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.

 

3.      Samorząd ma obowiązek dbać o mienie, ład, kulturę i życzliwą atmosferę w szkole.

 

4.      Szczegółowe prawa i obowiązki zwarte są w regulaminie samorządu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

§ 18

 

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 

 

1.  Każdy z organów ma swobodę działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

2.  Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia szkolnego.

3.  Sytuacje konfliktowe są rozwiązywane poprzez wzajemny udział i jawną wymianę poglądów na zebraniach konsultacyjnych.

4.  Jeśli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu mogą odwołać się do innych organów szkoły.

5.  Każda ze stron ma prawo do pisemnego odwołania od decyzji do innych organów szkoły w terminie 3 dni.

6.  Każdy z organów szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni po uprzednim wysłuchaniu stron konfliktu.

7.  Strony konfliktu otrzymują pisemną odpowiedź zawierającą informację dotyczącą ich odwołania.

8.  Strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żadnego z organów szkoły wymienionych poniżej ani też zmieniać ustanowionej kolejności odwoławczej.

 

1)      Jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, to może odwołać się do:

a)      wychowawcy klasy

b)      opiekuna Samorządu Uczniowskiego

c)      Dyrektora Szkoły

2)      Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic, to może odwołać się kolejno do:

a)      wychowawcy klasy lub przewodniczącego Rady Rodziców w zależności od rodzaju sprawy

b)      Dyrektora Szkoły

3)      Jeżeli stroną konfliktu jest nauczyciel, to może odwołać się do:

a)      Rady Pedagogicznej

b)      Dyrektora Szkoły

9.      Ostatnią instancją odwoławczą na terenie szkoły jest Dyrektor Szkoły.

10.  Strony konfliktu mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora Szkoły do organu prowadzącego szkołę i nadzoru pedagogicznego w terminie 7 dni.

11.  Każda ze stron konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania odwołania.

 

ROZDZIAŁ VI

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 19

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

2.      O liczebności uczniów  w oddziale decyduje organ prowadzący szkołę w oparciu o obowiązujące przepisy. Liczba uczniów w klasie I w roku 2014/15 nie może przekraczać 25, sukcesywnie w późniejszych latach liczebność powyższa będzie dotyczyły wszystkich oddziałów.

 

3.      Corocznie w klasach IV-VI dokonuje się podziału oddziałów na grupy na zajęciach
 z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

     

4.      Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących  od 12 do 26 uczniów.

 

 

§ 20

 

1.   Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone

      w systemie klasowo-lekcyjnym.

 

2.   W klasach IV-VI podstawową formą pracy jest godzina lekcyjna trwająca 45 minut.

      W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych

       od 30 do 60 minut ( szczególnie w klasach I-III), zachowując ogólny
       tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie.

       Zajęcia specjalistyczne, biblioteczne i świetlicowe trwają 60 minut,
       koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia 45 minut.

 

   3.   Szczegółowy dzienny rozkład zajęć edukacyjnych w klasach I-III określa nauczyciel,     

         zajęcia w tych klasach są prowadzone systemem zintegrowanym. Obowiązkiem  

         nauczyciela jest  przeznaczenie na wychowanie fizyczne co najmniej trzech godzin

         tygodniowo.

   4.   Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizowane są zajęcia opieki

 świetlicowej w grupach do 25 uczniów. Zajęcia prowadzą nauczyciele, którym przydzielono obowiązki wychowawcy świetlicy, zgodnie z regulaminem świetlicy
i planem pracy. Uczniowie uczęszczają do świetlicy na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

5.      Nauczyciel jest zobowiązany dostosować formy pracy dzieci na zajęciach do ich możliwości psychofizycznych, zadbać o właściwe proporcje miedzy siedzeniem w ławce, a innym rodzajem aktywności w stosunku 2:1. Zapis dotyczy zwłaszcza uczniów klas I-III.

 

§21

 

Organizacja zajęć dodatkowych:

1.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, nauka dodatkowych języków obcych, gimnastyki korekcyjnej, kół zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych.

 

2.      Decyzję o formie prowadzenia w/w zajęć podejmuje dyrektor szkoły uwzględniając wskazania lekarza i poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej. Liczba uczestników kół i zespołów wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie powinna być wyższa niż 8, zajęć zkk – do 5 uczniów, logopedycznych- do 4 uczniów, terapeutycznych – do 10 uczniów.

 

3.      Szkoła może pozyskiwać środki pozabudżetowe na realizację dodatkowych zajęć.

 

4.      Każdy nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia zajęć z art. 42 Karty Nauczyciela
w wymiarze 1 godziny tygodniowo od 01 września 2009r., dwóch godzin tygodniowo od 01 września 2010r. Liczba godzin jest obliczana proporcjonalnie do etatu.

      W ramach tych godzin można prowadzić następujące zajęcia:

a)      opieka świetlicowa

b)      zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów, np. praca z uczniem zdolnym lub mającym trudności w nauce

c)      zajęcia poszerzające wiedzę ekologiczną, prozdrowotną, czytelniczo-medialną, komunikację społeczną.

 

§ 22

 

1.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw

     świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku

     szkolnego.

 

2.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa

     arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora  w terminie do 30 kwietnia. Arkusz  

     organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący do 31 maja. W arkuszu

     organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę nauczycieli, ich kwalifikacje

     i innych pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą

     przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych,

     w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków

     przydzielonych przez organ prowadzący szkołę lub innych źródeł finansowania. Ponadto

     wyszczególnia się liczbę nauczycieli przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych

     w danym roku szkolnym oraz wskazuje terminy złożenia przez nich wniosków o podjęcie

     tych postępowań.

 

3.  Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych

     i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły

     z uwzględnieniem higieny pracy umysłowej ucznia.

 

 

§ 23

 

1.      Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu ich przyjścia do szkoły do momentu wyjścia z niej.

 

2.      Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

 

3.      Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

 

4.      Opuszczenie miejsca pracy nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe tylko za zgodą dyrektora i to pod warunkiem, że opiekę nad klasą przejmie inny pracownik szkoły.

 

5.      W uzasadnionych przypadkach ( choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów ( również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki na tą grupą.

 

6.      Ucznia może zwolnić z lekcji dyrektor, wychowawca lub nauczyciel danych zajęć w przypadku wyjazdu na konkurs, zawody sportowe i inne uzasadnione za zgodą rodziców.

 

7.      Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest mu w stanie zapewnić opieki.

 

8.      Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem uczestnictwa w innych zajęciach w szkole może się odbyć tylko po uzgodnieniu z zainteresowanym nauczycielem.

 

9.      Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu rodziców.

 

10.  Ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoła powinna być zamknięta podczas trwania zajęć lekcyjnych.

 

11.  Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły. Należy zapytać o cel wizyty i skierować osobę do Dyrektora Szkoły.

 

12.  Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zawiadamiania dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na renie szkoły zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w szkole uczniów i pracowników.

 

 

 

 

§ 24

 

NAUCZANIE RELIGII

 

1.      Lekcje religii są prowadzone dla uczniów, których rodzice zadeklarują taką wolę na piśmie w momencie zgłoszenia dziecka do szkoły. Deklaracja nie musi być odnawialna, natomiast może być zmieniona.

 

2.      Uczniowie nie korzystający z lekcji religii są objęci opieką na zajęciach świetlicowych lub w bibliotece, albo korzystają na prośbę rodzica z udziału w zajęciach z etyki.

 

 

3.      Zasady oceniania religii regulują odrębne przepisy.

 

4.      Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy i podręczniki zalecane przez władze kościelne w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

 

 

5.      Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.

 

6.      Ocena z religii wpływa na wysokość średniej ocen ucznia, ale nie ma wpływu na promowanie, bo jest przedmiotem nieobowiązkowym.

 

 

 

 

§ 25

 

1.      Szkoła może podejmować na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych  na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

 

 

§ 26

1.   Szkoła w miarę swoich możliwości zapewnia uczniom  napój

    i posiłek, stwarzając higieniczne i bezpieczne warunki spożycia w klasie

    szkolnej.

 

2.      Odpłatność za korzystanie z dożywiania ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i organem prowadzącym.

 

3.      Dyrektor może częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat tych uczniów,

     których rodzice są w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

 

 

 

§ 27

 

BIBLIOTEKA

 

1.      Szkoła prowadzi bibliotekę. Biblioteka szkolna jest centrum informacji służącym realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości poszerzaniu wiedzy o regionie.

 

2.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły na zasadach zawartych w regulaminie biblioteki.

 

3.      W bibliotece szkolnej prowadzi się:

a)      gromadzenie zbiorów i ich opracowanie

b)      księgozbiór, ewidencję środków audiowizualnych, multimedialnych,

      czasopism

c)      zajęcia z  przysposobienia czytelniczo-informacyjnego i lekcje biblioteczne

d)     wypożyczanie

 

4.      Biblioteka pełni funkcje kształcące, wychowawcze, opiekuńcze, kulturalno-

            rozrywkowe poprzez realizację zadań:

 

                 a)  rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych

                 b)  przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji

c)      kształtowanie kultury czytelniczej

d)     wdrażanie do poszanowania książki

e)      wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się

f)       organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

g)      współdziałanie z nauczycielami

h)      otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych

i)        pomoc uczniom mającym trudności w nauce

j)        udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu

k)      rozwijanie czytelnictwa wśród lokalnej społeczności.

l)        tworzenie warunków do poszukiwana, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

 

5.      Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas trwania

      zajęć lekcyjnych wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć.

6.   Powinności nauczyciela – bibliotekarza:

a)      zaznajomienie uczniów z regulaminem biblioteki

b)      przygotowanie do samodzielnego wyboru książek i innych materiałów bibliotecznych, posługiwania się katalogiem alfabetycznym i rzeczowym

c)      przysposabianie młodzieży szkolnej do posługiwania się bibliografią i innymi źródłami informacji

d)     ewidencja i prowadzenie księgozbioru bibliotecznego, multimediów

e)      organizacja konkursów czytelniczych, wystaw, gazetek itp.

f)       prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego

g)      organizowanie aktywu bibliotecznego uczniów

h)      komputeryzowanie zasobów biblioteki.

 

7.   Swe obowiązki nauczyciel – bibliotekarz  wykonuje na podstawie opracowanego przez

      siebie i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły planu pracy. Nauczyciel- bibliotekarz jest

      odpowiedzialny za stan i majątek biblioteki.

 

8.   Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.

 

ROZDZIAŁ VII

   

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 28

 

1.   Kodeks Pracy określa prawa i obowiązki pracowników szkoły i pracodawcy – dyrektora.

 

2.   Przepisy Kodeksu Pracy nie odnoszą się do zakresów: umów o pracę nauczycieli, urlopów

      nauczycieli, czasu pracy nauczycieli, które to określa Ustawa Karta Nauczyciela.

 

3.      Pracownicy szkoły nie będący nauczycielami otrzymują zakresy czynności stosownie do

      zajmowanych stanowisk pracy. Zakres obowiązków tych pracowników, a także

      odpowiedzialność materialną ustala dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi

      przepisami. Zakres obowiązków wpina się do akt osobowych pracowników.

 

4.   Od pracowników wymaga się:

a)      grzecznej i uprzejmej obsługi dzieci i interesantów;

b)      oszczędności materiałów i energii;

c)      zabezpieczenia majątku szkoły;

d)     dyscypliny  i zachowania bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

 

5.    Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest:

a) współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w wychowaniu i zapewnieniu
     bezpieczeństwa uczniów,

b) zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektów w ładzie i czystości,

            c) dbanie o należytą dyscyplinę pracy.

            d) pełnienie pracy w czasie, miejscu i charakterze określonym przez dyrektora szkoły,

            e) przestrzeganie w trakcie wykonywania pracy przepisów BHP i odbywania szkoleń
              w tym zakresie,

            f) każdy przejaw niewłaściwego zachowania się uczniów natychmiast zgłaszać
               wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, postępować zgodnie z przyjętymi
               procedurami szkolnymi.
             

 

 

 

 

 

§ 29

 

NAUCZYCIELE

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

2.   Zadania nauczyciela:

a)      prawidłowo organizuje proces dydaktyczny i dostosowuje metody i formy pracy do możliwości i umiejętności uczniów;

b)      przestrzega praw dziecka i przekazuje uczniom wiedzę na ten temat;

c)      realizuje podstawę programową, realizuje program wychowania i profilaktyki w powierzonych klasach, zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły;

d)     sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów zgodnie z SSO;

e)      służy pomocą w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

f)       troszczy się o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

g)      wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

h)      wzbogaca własny warsztat pracy i dba o pomoce naukowe i sprzęt mu powierzony;

i)        bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i poza nią;

j)        informuje ucznia, rodziców, wychowawcę i dyrektora szkoły o wynikach w nauce i zachowaniu swoich podopiecznych;

k)      wybiera metody i formy pracy, podręczniki i programy nauczania;

l)        prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną;

m)    dokonuje analizy wyników swojej pracy oraz sprawdzianu kompetencji w zakresie swojego przedmiotu i przekazuje wnioski zespołowi dydaktycznemu;

n)      jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzeniu sprawdzianu zewnętrznego
w ostatnim roku nauki;

o)      kształci i wychowuje w poszanowaniu konstytucji, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

 

3.      Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów.

a)      nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie  przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu bhp i p/poż.

b)      nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły zgodnie z regulaminem dyżurów.

c)      nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora szkoły.

d)      nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece , jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

e)      nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

f)       nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

g)      nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w regulaminie wycieczek obowiązującym w szkole.

h)      nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

·    ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora szkoły, celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek, nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,

·    podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,

·    w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go  w towarzystwie pracownika szkoły do lekarza. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora szkoły,

·    nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć,. korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,

·    uczniów, chcących skorzystać z toalety, nauczyciel zwalnia pojedynczo,

·    przed rozpoczęciem lekcji, nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury,

·    nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

4.   Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym

      cywilnie lub karnie za:

a)      za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w KN;

b)      poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie;

c)      stan sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych w powierzonej klasie;

d)     bezpieczeństwo uczniów;

e)      nieprzestrzeganie tajemnic służbowych;

f)       nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistniałym wypadku ucznia lub na wypadek pożaru;

g)      zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 5.   W realizacji swoich zadań nauczyciel powinien kierować się

       następującymi  dezyderatami:

                  a)      zapoznawaj uczniów z celami uczenia się określonych treści;

                 b)      uczyń wszystko, by uczniowie zdawali sobie sprawę z tego, co robią, po co
i dlaczego, zwalczaj mechaniczne uczenie się;

                  c)      stosuj indywidualne podejście do każdego ucznia; proponuj uczniom prace domowe do wyboru; kontroluj poprawność ich wykonania, także pod względem ortograficznym;

                 d)      wdrażaj uczniów do samodzielnej pracy; oferuj sposoby i organizacyjne formy uczenia się;

                  e)      pozwalaj uczniom odkrywać, poszukiwać i eksperymentować;

                  f)      organizuj zajęcia dydaktyczne także poza murami szkoły;

                 g)      uczyń dialog wiodącą metodą komunikacji interpersonalnej;

                 h)      nie krytykuj niepowodzeń uczniów występujących w pracy nad wykonywanymi

   zadaniami, zamiast tego tłumacz, objaśniaj, zachęcaj, udzielaj wskazówek;

                   i)      pod koniec zajęcia wspólnie z uczniami analizuj i oceniaj stopień osiągnięcia celów.

6.      Nauczyciele tworzą zespoły oddziałowe, mogą tworzyć problemowo-zadaniowe oraz doraźne wynikające z potrzeb szkoły.

       

 

 

§ 30

NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA

1.      Nauczyciel-wychowawca[ klasy, grupy, świetlicy] sprawuje bezpośrednio opiekę nad uczniami.

2.      Głównym jego zadaniem jest prowadzenie w powierzonej mu klasie[ grupie] planowanej pracy, zmierzającej do pełnej realizacji celów wychowawczych szkoły, przede wszystkim przez wytworzenie zwartego zespołu uczniowskiego, a w szczególności:

a)      programuje i organizuje proces wychowania w zespole

b)      tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania ich do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie

c)      przy pomocy atrakcyjnych form i metod, wyrabia u uczniów pożądane postawy

d)     rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkolną

e)      współdziała z bibliotekarzem szkolnym

f)       ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków z klasy, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania

g)      włącza rodziców w programowe i organizacyjne problemy klasy

h)      współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków oraz doradztwa dla ich rodziców

i)        wnioskuje o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkolnych i pozaszkolnych

j)        ustala ocenę zachowania

k)      współpracuje z samorządem klasy i rodzicami w realizacji programu wychowawczego szkoły

l)        czuwa nad regularnym uczęszczaniem uczniów do szkoły

m)    prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia[dziennik, arkusze ocen , świadectwa szkolne i inne według zaleceń dyrektora].

3.   Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

       a)zasadami postępowania w razie zauważenia ognia,

       b)sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,

       c) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,

       d)zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

4.      W klasach , w których przydzielono godziny do dyspozycji wychowawcy, należy

      tematykę zajęć na tych godzinach wiązać z zagadnieniami ogólnego wychowania

      człowieka oraz harmonijnego rozwoju jego osobowości.

5.   Wychowawca składa na posiedzeniu rady pedagogicznej sprawozdania z przebiegu

      i wyników swojej pracy.

6.   Wychowawca w swojej pracy powinien kierować się następującymi dezyderatami:

a)      wspieraj w każdym uczniu zdolność samodzielnego podejmowania działań z poczuciem pełnej odpowiedzialności za ich wynik, wyboru celu działania i umiejętność kierowania swym postępowaniem, zmierzającym do osiągnięciem celu,

krytycznego oceniania, wykorzystania w sposób twórczy swych doświadczeń, zdolność do współpracy z innymi osobami i umiejętność pracy nie dla uzyskania aprobaty innych, lecz do realizacji własnych, a jednocześnie prospołecznych celów;

b)      akceptuj bezwarunkowo każdego ucznia takim, jakim jest;

c)      toleruj wypowiedzi uczniów i ich reakcje emocjonalne;

d)     wzmacniaj zaufanie ucznia do samego siebie oraz świadomość jego wartości jako osoby;

e)      staraj się, by uczniowie uznali szkołę jako miejsce znaczące dla nich;

f)       miej zaufanie do uczniów;

g)      nie dopuszczaj do podziału na uczniów lepszych i gorszych;

h)      nie osądzaj, nie krytykuj, nie obrażaj, nie wymyślaj, nie ośmieszaj, nie rób wyrzutów, nie dyktuj rozwiązań, nie upominaj, nie groź, lecz czyń propozycje, chwal, aprobuj, analizuj, uspokajaj, pocieszaj, współczuj, podtrzymuj na duchu, rozweselaj i zabawiaj.

7.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi  

     uczącemu w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą”. W miarę możliwości wychowawca  

     prowadzi swój oddział przez cały tok nauki, tzn. w klasach I-III i  IV-VI.          

8.    Uczniowie i rodzice mogą wpływać na dobór lub zmianę nauczyciela-wychowawcy.

9.    W przypadku rażącego naruszenia obowiązków wychowawcy, a w szczególności za:

a)      użycie wobec ucznia siły fizycznej

b)      pełnienia obowiązków pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

c)      niemożności prowadzenia pracy wychowawczej z powodu głębokiego konfliktu z klasą

       nauczyciel może być pozbawiony wychowawstwa.

10.  Ustala się następujący tryb postępowania  w przypadku zmiany wychowawcy:

zmiana wychowawcy może nastąpić na umotywowany wniosek większości rodziców lub uczniów danej klasy skierowany na piśmie do dyrektora szkoły, który

         w ciągu 7 dni przeprowadza postępowanie wyjaśniające i może dokonać zmiany

         wychowawcy w trybie natychmiastowym albo odrzucić wniosek. Decyzja dyrektora

         jest ostateczna.

11.Wszyscy wychowawcy tworzą zespół ds. wychowawczych.

 

 

§ 31

 

ZASTĘPSTWO POD NIEOBECNOŚĆ DYREKTORA

 

 

1.  Organ prowadzący szkołę udziela stałego pełnomocnictwa i powołuje nauczyciela

     na zastępstwo pod nieobecność dyrektora.

 

2.  Zadania  pełnomocnika:

a)      przejmuje obowiązki kierowania szkołą ;

b)      zabezpiecza sprawy zastępstw i dyżurów nauczycielskich za nieobecnych nauczycieli;

c)      zauważone niedociągnięcia konsultuje z organem prowadzącym;

d)     pilnuje przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

e)      jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły

 

§ 32

 

KOORDYNATOR DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA, PROFILAKTYKI I HIGIENY PRACY

 

1.   Nauczyciel pełniący funkcję koordynatora wykonuje zadania:

a)      kreuje pozytywny klimat szkoły;

b)      ocenia i analizuje stan bezpieczeństwa w szkole i określa najważniejsze zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w pracy szkoły na dany rok;

c)      współpracuje z placówkami pomocowymi, organami ścigania i sprawiedliwości;

d)     koordynuje przebieg interwencji;

e)      pracuje z uczniem zagrożonym demoralizacją;

f)       współdziała w likwidowaniu zaburzeń rozwojowych i czynników uniemożliwiających prawidłowy rozwój wychowanków ;

g)      gromadzi informacje o aspektach wykrywanych zjawisk patologicznych;

h)      wykrywa niekorzystne zmiany rozwojowe i zachowania uczniów ( agresywność, apatia, odosobnienie);

i)        wykrywa w środowisku lokalnym negatywne czynniki źle wpływające na wychowanie[ przestępczość, okrucieństwo, alkoholizm, agresja, narkomania];

j)        przedkłada raz w roku na posiedzeniu rady pedagogicznej sprawozdanie z działalności;

k)      współpracuje z psychologiem i umożliwia dzieciom potrzebującym kontakty z nim;

l)        dokonuje wspólnie z powołaną komisją okresowych przeglądów szkoły pod względem bhp po każdej co najmniej dwutygodniowej przerwie w nauczaniu;

m)    rozwiązuje konflikty między wszystkimi podmiotami szkoły przy pomocy wychowawców i dyrektora;

n)      dzieli się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z Radą Pedagogiczną i promuje tę problematykę.

 

 

 

§ 33

 

KOORDYNATOR DS. WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

 

1.  Zadania nauczyciela pełniącego funkcję koordynatora:

 

a)      dba o właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu przed szkołą;

b)      współpracuje z policją i wspólnie z nią organizuje spotkania dla uczniów dotyczące

bezpiecznego poruszania się po drogach;

c)      organizuje  egzaminy teoretyczne i praktyczne na kartę rowerową

i motorowerową;

d)     przeprowadza szkolenia wspólnie z wychowawcami dotyczące udzielania

            pierwszej pomocy;

e)      współpracuje z nauczycielem techniki w zakresie wychowania komunikacyjnego.

 

 

 

§ 34

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.   Opiekuna Samorządu uczniowskiego wybierają na dany rok szkolny wszyscy uczniowie 

      w demokratycznych wyborach.

 

2.   Zadania opiekuna:

a)      zabezpiecza realizację planu pracy samorządu uczniowskiego;

b)      pośredniczy w kontaktach uczniów z radą pedagogiczną, Radą Rodziców i dyrektorem szkoły;

c)      służy pomocą i radą w rozwijaniu nieskrępowanej działalności samorządowej uczniów;

d)     prowadzi dokumentację samorządu uczniowskiego;

e)      przynajmniej raz w roku przedkłada sprawozdanie z działalności na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

§ 35

 

SZKOLNE ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

 

1.      W szkole działają  zespoły: ds. ewaluacji i ds. analizy sprawdzianu zewnętrznego oraz zespoły nauczycieli pracujących w oddziałach I-III i IV-VI. W miarę potrzeb powołuje się dodatkowe zespoły zadaniowe(np. zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

2.      Dyrektor szkoły powołuje przewodniczących zespołów i ich składy w porozumieniu

            z Radą Pedagogiczną. Przewodniczącymi zespołów oddziałowych są wychowawcy
            klas II i V. Zadaniem zespołów oddziałowych jest w szczególności ustalenie zestawu
            programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

             Zespół ds. sprawdzianu jest jednoosobowy i jest nim wychowawca klasy szóstej.

3.      Zadania przewodniczących zespołów:

a)      zwołują spotkania i dokumentują pracę zespołu;

b)      współtworzą z zespołem plan pracy ,narzędzia badawcze służące poprawie jakości pracy w wybranych obszarach;

c)      składają sprawozdanie z działalności co najmniej raz w roku;

d)     dokonują ewaluacji pracy.

 

4.      Szczegółowe zadania każdego z zespołów określone są zawarte w planie pracy na dany rok.

 

5.      Ustala się tryb i zadania zespołów powołanych ds. udzielania pomocy

            psychologiczno- pedagogicznej :

            a)  zespoły ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej tworzy się
                 w szkole dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
                lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem
                społecznym;

            b) zespoły powołuje dyrektor szkoły oraz ustala formy, sposoby i okres udzielania
                pomocy, jak również wymiar godzin, w których poszczególne formy będą
                realizowane;

c)   o ustalonych formach pomocy, sposobach, okresie pomocy i wymiarze godzin
     dyrektor pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka;

d)  zespoły tworzą Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne,
     Plan Działań Wspierających zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa;

e)   dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby edukacyjne
     i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne zespoły mogą opracować
     wspólny plan działań wspierających;

f)    zespoły określają działania wspierające rodziców uczniów w zależności
     od potrzeb, zakres współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz
     dzieci i rodziny;

g)   zespoły dokonują oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi. Mogą to
     zrobić wcześniej niż zaplanowana przez dyrektora ocena na wniosek rodziców,
     poradni lub nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem;

h)   spotkania zespołów odbywają się w miarę potrzeb na wniosek koordynatora;

i)     w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć  rodzice, przedstawiciele poradni
     oraz inne osoby wskazane przez rodziców, w szczególności lekarz, psycholog,
     pedagog, logopeda lub inny specjalista;

j)     zespoły prowadzą dla każdego ucznia objętego pomocą Kartę Indywidualnych
    Potrzeb, którą przedstawiają dyrektorowi po każdym spotkaniu;

k)   po ukończeniu szkoły rodzice ucznia objętego pomocą otrzymują oryginał
     karty, kopia zostaje w szkole;

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

UCZNIOWIE

 

§ 36

 

1.   Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale
      przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej rozpoczyna się z początkiem
      roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

 

2.   Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej

      dostępności ( art. 7 poz. 2 Ustawy o Systemie Oświaty) w obwodzie szkoły.

    

3.   Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
      kalendarzowym, w którym dziecko  kończy  6 lat i nie odroczono mu rozpoczęcia
      spełniania obowiązku szkolnego i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż
      do 18  roku, z tym że:
     

a)      w roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci

            urodzone w 2007 r. oraz urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia
            30 czerwca 2008r.,

b)      w roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego,

c)      w roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci

             urodzone  okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie
             rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 oraz
             urodzone w roku 2009,

d)      dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.

 

4.   Od 01 września 2014 roku na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko,
      które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną
      dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka
      podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno –
      pedagogicznej.

 

5.   W przypadkach uzasadnionych rozpoczęcie spełniania przez dziecko

      obowiązku szkolnego może być odroczone na okres jednego roku,  nie dłużej jednak niż
      do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat
      (opinia poradni).

    

6.  Do szkoły przyjmuje się:

a)      z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

b)      na wniosek rodziców i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 6a. 1.W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w punkcie  6b, brane są pod uwagę
          kryteria:

          a)  rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły;

          b) kandydat uczęszczał do przedszkola usytuowanego w obwodzie szkoły;

          c) lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy rodzica/opiekuna
              prawnego kandydata

           d) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający
              rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

 

6a.2. Za spełnienie kryteriów przyznaje się po 10 punktów, a dokumentem potwierdzającym
         spełnienie jest oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 

6a.3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują następujące terminy:

         a) do końca lutego – ogłoszenie rekrutacji, 

         b) do 31 marca - składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I,
         c) do 14 kwietnia – postępowanie rekrutacyjne, praca komisji,

         d) 15 kwietnia –podanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci,

         e) do 4 maja- odwołania od decyzji komisji,

         f)  5 maja – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
              i nieprzyjętych do szkoły.

 

6a. 4. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
          i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić  do
            komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
            kandydata do szkoły.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego z wnioskiem.

Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

6a.5.   Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
           wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

           Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
           poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie
           rekrutacyjne.

 

6a.6.   O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje
          dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
          które są przyjmowane z urzędu.

 

7.  Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również

     udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

     w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie

     z odrębnymi przepisami. 

 

 8.   Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 
      - 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
        - 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych.

 

 9.   Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka,

        przekracza wymienione odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie

        bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (dotyczy to również dzieci

        niepełnosprawnych) lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji

        publicznej. Zwrot kosztów i bezpłatny transport nie dotyczy dzieci spoza

        obwodu.

 

10.   Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

a)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

b)      zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

c)      zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

d)     informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą, w tym również za granicą.

 

11.    Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie

         przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie

         obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca

         na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

§ 37

 

1.   Na terenie szkoły zabrania się uczniom korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń telefonicznych w czasie zajęć lekcyjnych. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za skradzione lub zagubione  przedmioty i inne wartościowe rzeczy nie służące bezpośrednio procesowi lekcyjnemu.

 

2.   W szkole nie obowiązuje jednolity strój, ale uczeń przychodzi do szkoły

      ubrany schludnie, stosownie do sytuacji i bez ekstrawagancji.

      W dniach, w których w szkole odbywają się uroczystości związane ze

      świętami szkolnymi i państwowymi obowiązują uczniów stroje galowe:

      czarne lub granatowe spódnice (spodnie) oraz białe bluzki (koszule).

3.      Aby zapewnić higieniczne warunki rozwoju i należycie dbać o zdrowie uczniowie

      zobowiązani są do chodzenia po szkole w obuwiu zmiennym.

 

 

 

§ 38

 

PRAWA UCZNIÓW

 

1.      Uczeń ma prawo wiedzieć, jakie prawa mu przysługują i jakie środki może wykorzystać, gdy są one naruszane.

 

2.      Na władzach szkoły spoczywa obowiązek zapoznania ucznia ze Statutem Szkoły.

 

3.      Każdy uczeń jest równy wobec prawa.

 

4.      Uczeń ma prawo do:

a)      bezpłatnej nauki;

b)      swobodnego dostępu do zajęć odbywających się w szkole;

c)      korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły pod nadzorem nauczyciela w zakresie przewidzianym programem nauczania i planem pracy szkoły( uczniowie w czasie wolnym od nauki mogą  korzystać z pomieszczeń i urządzeń szkolnych po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły);

d)     pomocy w wypadku trudności w nauce;

e)      korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego;

f)       indywidualnego toku lub programu nauki, jeśli jest wybitnie uzdolniony;

g)      rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na zajęciach pozalekcyjnych;

h)      swobody wyrażania myśli i przekonań religijnych;

i)        uczęszczania na zajęcia religii lub etyki – zgodnie ze swoimi przekonaniami;

j)        do wypowiadania swoich poglądów i opinii w każdej kwestii dotyczącej życia szkoły, pod warunkiem, że nie naruszają one dóbr innych osób;

k)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;

l)        znajomości wymagań programowych i kryteriów oceniania;

m)    poszanowania własnej godności;

n)      poczucia bezpieczeństwa, nietykalności osobistej;

 

o)      wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

p)      znajomości zakresu materiału nauczania przewidzianego do kontroli, wymagań i terminu pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem;

q)      życzliwego, podmiotowego traktowania;

r)       tajemnicy życia rodzinnego i prywatnego i tajemnicy korespondencji;

s)       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej i przepisów bhp;

 

5.      Uczeń ma prawo do pisemnego odwołania się od decyzji organów szkoły lub nałożonej kary zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale V Statutu.

 

 

 

 

 

§ 39

 

OBOWIĄZKI UCZNIA

 

 

1.      Uczeń ma obowiązek:

 

a)      przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły i obowiązujących w szkole regulaminach;

b)      przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia szkolne;

c)      podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawcy i ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

d)     okazywać szacunek osobom starszym, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, stosować się do ich poleceń i rad,

e)      godnie reprezentować szkołę;

f)       dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;

g)      udzielać pomocy osobom starszym i niedołężnym;

h)      być koleżeńskim i uczynnym, otaczać opieką młodszych i bronić krzywdzonych;

i)        przestrzegać zasady kultury;

j)        zachowywać się właściwie podczas lekcji i przerwy, tak by nie przeszkadzać innym;

k)      uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, rozwijać swe zdolności i zainteresowania;

l)        dbać o czystość w urządzeniach sanitarnych i higienicznych;

m)    dbać o higienę ciała i schludny wygląd bez ekstrawagancji;

n)      brać udział w pracach i imprezach organizowanych przez szkołę;

o)      znać przepisy ruchu drogowego i przepisy przeciwpożarowe;

p)      dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

q)      szanować mienie szkoły, za zniszczenia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice, którzy zobowiązani są do naprawy uszkodzeń lub poniesienia kosztów naprawy;

r)       przedłożenia usprawiedliwienia nieobecności w terminie 2 tygodni, po tym okresie nieobecności są uznawane za nieusprawiedliwione.

 

2.      Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas lekcji, przerw, zajęć

      pozalekcyjnych i imprez organizowanych przez szkołę.

 

 

 

 

 

 

§ 40

 

                                                   NAGRODY

 

 

1.      Każdy nauczyciel ma prawo zwrócić się z wnioskiem do dyrektora o udzielenie uczniowi pochwały lub nagrody.

  

2.      Za rzetelna naukę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, szlachetność i odwagę uczeń może być nagradzany w postaci:

a.       pochwały wychowawcy na forum klasy;

b.      pochwały dyrektora na forum szkoły;

c.       pochwały dyrektora na spotkaniach z rodzicami;

d.      dyplomu;

e.       nagrody rzeczowej;

f.       listu pochwalnego dla rodziców;

g.      świadectwa z wyróżnieniem.

 

3.   Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych, 

      co najmniej na szczeblu powiatowym, odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

 

 

 

§ 41

 

KARY

 

 

1.      Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie i regulaminach szkolnych w następujący sposób:

a)      rozmową dyscyplinującą;

b)      upomnieniem wychowawcy klasy;

c)      naganą udzieloną przez dyrektora;

d)     pisemnym powiadomieniem rodziców;

e)      zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;

f)       przeniesieniem do innej szkoły na wniosek dyrektora do Kuratorium Oświaty

     (decyzje wydaje Kurator);

g)      powiadomieniem Sądu dla Nieletnich.

 

 

 

2.      O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się w przypadku, gdy:

 

a)      notorycznie łamie on przepisy zawarte w Statucie;

b)      otrzymał inne kary zawarte w Statucie;

c)      stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu;

d)     zmiana środowiska może mieć korzystny wpływ na jego postawę.

 

3.      Szkoła powiada sąd dla nieletnich, gdy:

a)      uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący lub agresywny;

b)      swoim postępowaniem zagraża zdrowiu i życiu innych ;

c)      dopuszcza się czynów łamiących prawo: kradzieże, wymuszenia, zastraszania, rozprowadzanie narkotyków itp.;

d)     stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu.

 

4.      Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne

      środki wychowawcze nie odniosły skutków, a istnieje podstawa do przewidywania, że

      kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego.

 

5.   Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie ,

      może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.

 

6.   O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców 

       (prawnych opiekunów) natychmiast po udzielonej karze.

 

7.   W stosunku do ucznia stosuje się gradację kar – od najmniej dotkliwej do najbardziej

       ostrej.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 42

 

 

1.      Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

3.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

4.      Wszelkie regulaminy, instrukcje i programy działania stosowane na terenie szkoły a ustanowione przez: rodziców, uczniów lub ich organizacje nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

 

5.      Zmiany do statutu wprowadza się na wniosek:

a)      organów szkoły;

b)      organu prowadzącego;

c)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

d)     w przypadku zmian przepisów.

 

6.      Nowelizację statutu po każdej zmianie przepisów oświatowych przeprowadza

      dyrektor, przedkłada projekt do zaopiniowania radzie rodziców i samorządowi

      uczniowskiemu oraz członkom rady pedagogicznej, która zatwierdza go

      w drodze uchwały i staje się on obowiązującym. Opracowanie tekstu ujednoliconego

      dokonuje dyrektor po zatwierdzeniu nowelizacji.

 

 

 

 

 

                                                                     

 

                 

  

        

.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

                 

  

               

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Galewice