>
 

 

   Szkoła Podstawowa w Galewicach
 

 Historia Nauczyciele Osiągnięcia Programy Projekty Sponsorzy Kontakt


Aktualności

RODO

Dokumenty
Statut
Koncepcja pracy szkoły
Program wychow. - prof.
PSO
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2017/18
Pomoc psych. - ped.
Inne kryzysy w szkole
Procedury pracy szkoły

Dla uczniów
Plan lekcji
Świetlica
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Harmonogram koncertów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

 

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W GALEWICACH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Galewicach:

1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Galewicach,
 ul. M. Konopnickiej 22 (nr tel.: 62 7838069, adres e-mail: spgal@wp.pl).

2. Inspektor Danych Osobowych:
W Szkole Podstawowej w Galewicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, jest nim Pani Katarzyna Owczarek, tel. 627838626, kom. 514953731, email: iod@galewice.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych oraz obowiązków i zadań zaleconych przez instytucje nadrzędne wobec szkoły.
Szkoła Podstawowa w Galewicach może przetwarzać dane osobowe w celu:

· obsługi procesu rekrutacji;

· obsługi procesu przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych

· obsługi spraw pracowniczych;

· realizacji zadań dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych;

· realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły;

· dostarczania do szkoły nowych zasobów materialnych, usług i praw;

· udzielania dzieciom oraz rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4. Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania osobowych, nadto okres ten może być dłuższy z powodu przetwarzania w ramach konkretnego postępowania przewidzianego w przepisach prawa, jak i z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5.Prawo do ograniczenia przetwarzania:
 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. Prawo podmiotów danych:
W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową w Galewicach, danych osobowych, Rodzicowi ucznia (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo do:

-dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,

-żądania ich sprostowania,

-usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Podstawową w Galewicach danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Galewicach

 

 

Urząd Gminy Galewice