Szkoła Podstawowa w Galewicach
 

 Historia Nauczyciele Osiągnięcia Programy Projekty Sponsorzy Kontakt


 

Aktualności

RODO

Dokumenty
Statut
Koncepcja pracy szkoły
Program wychowawczy
Program profilaktyczny
PSO
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2016/17
Pomoc psych. - ped.
Inne kryzysy w szkole

Dla uczniów
Plan lekcji
Świetlica
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Prace uczniów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

Projekty realizowane w Szkole Podstawowej w Galewicach

W roku szkolnym 2016/17 realizowany jest w naszej szkole program "Mały Mistrz".
 Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych
z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Projekt "Mały Mistrz" jest współfinansowany przez Urzędy Marszałkowskie.


Od 1 września 2014r. realizowaliśmy projekt  pn. „Moja wymarzona ekopracownia - 2014”.
 Otrzymaliśmy wsparcia finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polegał  na utworzeniu szkolnej pracowni
na potrzeby nauk przyrodniczych i zajęć pozalekcyjnych.
Realizacja projektu  w znaczny sposób wpłynęła na polepszenie warunków nauczania w naszej szkole.


Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III
szkół podstawowych
w Gminie Galewice

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 01 września 2012 r. w naszej szkole był realizowany kolejny projekt edukacyjny z funduszy unijnych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych w Gminie Galewice”.

Celem projektu jest: zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-profilaktyczno –wychowawczej zgodnie z jego potrzebami i indywidualnymi możliwościami, umożliwienie nauczycielom pracy
z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie odpowiedniej bazy poprzez zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do właściwej realizacji zadań oraz rozwijaniu umiejętności i zdolności wśród naszych uczniów.  Łączna wartość  pozyskanych środków przez szkołę to 30.000zł, które w całości zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych. W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe w ramach projektu: naucza techniki czytania i pisania w klasach II i III, zajęcia wyrównawcze z matematyki w kl. I, II i III, koło matematyczne dla dzieci uzdolnionych, zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna prowadzona w dwóch grupach wiekowych.  Indywidualizacją objęto  44 uczniów, 18 dziewcząt i 26 chłopców. Projekt będzie realizowany przez cały rok szkolny 2012/2013.


Od 1.09.2010r do 30.01.2012r. realizowaliśmy projekt
"Wiedza to potęgi klucz - zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013; Działanie 9.1."Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ".


W ramach programu „Radosna szkoła” organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymają wsparcie
finansowe na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci,
związanymi z dużą aktywnością fizyczną.


Szkoła Podstawowa w Galewicach od 1 kwietnia 2007r. do 31 marca 2008r.
realizowała projekt „ Nowy Impuls” pod hasłem:
„Teatr i estrada jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego”,
który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na realizację zadań otrzymaliśmy 30.610,20 zł. Projekt miał na calu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. W ramach realizacji projektu w szkole zostały zorganizowane zajęcia pozalekcyjne:
koło teatralno-muzyczne – 80h oraz koło plastyczno-techniczne – 80h.
Łącznie na zajęcia uczęszczało 50 uczniów.


 

 

 

 

 

 

 

 


Urząd Gminy Galewice