Szkoła Podstawowa w Galewicach
 

 Historia Nauczyciele Osiągnięcia Realizowane projekty Ksiega Gości Sponsorzy Kontakt

 

Aktualności

Dokumenty
Statut
Zestaw programów
Podręczniki
Kalendarz r.sz. 2012/13

Dla uczniów
Plan lekcji
Samorząd Szkolny
Zajęcia pozalekcyjne
Bezpieczny Internet
Ciekawe strony
Biblioteka i MCI
Prace uczniów

Dla rodziców
Rada Rodziców
Informacje

 

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa w Galewicach

ul. Marii Konopnickiej 20

98 - 405 Galewice

woj. łódzkie

spgal@wp.pl

tel. 62 78 38 069

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Znalezione obrazy dla zapytania gmina galewice

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.                                                                                                                                              

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa w Galewicach, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

a)  listownie: ul. Marii Konopnickiej 20, 98-405 Galewice,

b)  telefonicznie: (62) 78 38 069.

Inspektor ochrony danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Bartela może się Pani/Pan z nim skontaktować poprzez adresem e-mail: inspektor@myiod.pllub w sekretariacie Szkoły.

Cel i podstawy przetwarzania. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu rozpatrzenia przesłanej do Szkoły korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. E RODO1)

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w zależności od celu: 

a)  organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,

b)  podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (firmy kurierskie, dostawcy usługi poczty elektronicznej),

c)  podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług IT.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następniew przypadkach, w których wymagają tego przepisy zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:                                                                                                                                                         

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

c)  prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji.

aktualizacja: 04.02.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Galewice